Personvernerklæring 

Behandling av personopplysninger hos Baseline AS

Baseline AS er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, formålet med innsamlingen og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som Baseline behandler er Baseline AS, org. nr. 925 174 386, ved daglig leder Geir Bergersen.  

Alle spørsmål du måtte ha om Baselines behandling av personopplysninger kan rettes til oss. Kontaktopplysninger finnes nederst på denne siden. 

Formål og grunnlag for behandlingen 

Baseline mottar og innhenter personopplysninger for å oppfylle de tjenester som Baseline yter, i den utrekning det er nødvendig for å utføre konsulentoppdraget.  

Informasjon Baseline samler inn er i hovedsak navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, e-post og IP-adresser. Opplysningene kan omfatte informasjon om kunder og andre med tilknytning til oppdraget, samt i forbindelse med fakturering.  

Baseline vil kun innhente personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjenester og oppfylle plikter overfor kunde og andre.  

For å kunne behandle personopplysninger må man ha grunnlag i ett av de følgende grunnlagene listet opp i GDPR artikkel 6 nr. 1:  

  1. a) den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål, 
  2. b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, 
  3. c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, 
  4. d) behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser, 
  5. e) behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, 
  6. f) behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

Klientopplysninger 

Behandlingen av opplysninger om kunde har hjemmel i GDPR Artikkel 6 nr. 1 bokstav b). I tillegg er Baseline pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c). 

Andre enn kunde 

Behandling av opplysninger andre enn kunde har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). 

Særlige kategorier opplysninger 

Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav). 

Berettiget interesse 

I tilfelle hvor det ikke foreligger grunnlag for behandling som nevnt, vil grunnlag for behandling av personopplysninger basere seg på GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt f) (at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigete interesser som forfølges av Baseline, dersom ikke de grunnleggende rettighetene til de registrerte går foran).  

Samtykke 

Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, eller det er usikkert om andre grunnlag er tilstrekkelig dekkende for behandlingen, vil behandlingen bli basert på samtykke fra de registrerte, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt a). 

Rekruttering 

Ved rekruttering behandles informasjonen i din CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, samt interne vurderinger/intervjureferater. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a. 

Behandling av personopplysninger til markedsføring 

Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, herunder tilbud om seminarer/kurs osv. Opplysningene som behandles for dette formålet omfatter blant annet navn, e-post, telefon, adresse og vurderinger knyttet til mulige klient/samarbeidsforhold. Ved ønske om ikke å motta slik markedsføring, kan man gi oss beskjed om dette (se kontaktinformasjon nedenfor).  Opplysningene behandles med grunnlag i at det, for eksisterende klienter, foreligger avtaleforhold, gjennom at den registrerte på annen måte har gitt informasjonen til oss, eller at man etter en interesseavveining samler inn kontaktopplysninger om personer som har en rolle i en virksomhet som man ønsker å komme i kontakt med.     

Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og er som regel kontaktperson hos en virksomhet. 

Lagring 

Personopplysninger vil kun bli oppbevart og behandlet så lenge det er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Opplysningene vil bli sikkert slettet så snart formålet for behandling ikke foreligger lenger. 

Personopplysninger relatert til klientforhold slettes etter 10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte saksfiler slettes 10 år etter at saken er avsluttet.  

Ved rekruttering lagrer Baseline informasjon opptil 6 måneder etter utløpt søknadsfrist. Ved samtykke fra søkeren lagrer vi CV, søknad, attester og vitnemål i opptil 2 år for bruk i nye, relevante stillingsutlysninger. 

Dine rettigheter som registrert 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. Hvis du ønsker å slette deler eller alle personopplysninger tilknyttet deg, hvis det er anledning til slik sletting, så kan det enten gjøres ved å kontakte Baseline. 

For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette. Dette vil gjøres ved å kontakte Baseline på e-post eller telefon. Hvis du trekker samtykke vil dette imidlertid kunne medføre at de tjenester som ytes eller behandling som skjer på grunnlag av samtykket, ikke vil kunne gjennomføres. 

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Baseline benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering etter GDPR Artikkel 22 nr. 1 og 4. 

Hjemmeside 

Som besøkende trenger du ikke å avgi noen personopplysninger for å bruke nettsiden. Dette nettstedet samler kun inn personopplysninger som spesifikt og frivillig er oppgitt av besøkende. Baseline innhenter kun vanlig besøksstatistikk for sine nettsider. Dette innebærer statistikk som genereres automatisk som hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av foreningens nettsider, og kan ikke kobles til fysiske personer. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

Overføring av personopplysninger og bruk av databehandlere 

Baseline vil ikke overføre personopplysningene til tredjepart med mindre det foreligger et pålegg eller lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler vil være rettslige forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer. 

Baseline bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere i dag:  

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Klager

Du kan til enhver kontakte Baseline dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandling av dine personopplysninger.  

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan har du anledning til å klage til Datatilsynet.  

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. 

Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.  

Kontaktinformasjon 

Baseline AS
Tullins gate 4C
0166 Oslo

E-post: post@baseline.no (sentralbord)
Telefon: 917 38 925 (daglig leder Geir Bergersen)